HÌNH THỨC VIẾT LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT

Hình thức viết luận văn Thạc sĩ luật của trường Đại học quốc gia Hà Nội

HÌNH THỨC LUẬN VĂN THẠC SĨ - TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

          Luận văn phải được trình bày ngắn gọn, rõ ràng, mạch lạc, sạch sẽ, không được tẩy xoá, số trang đánh ở dưới căn giữa, đánh số bảng biểu, hình vẽ, đồ thị (Để chuẩn bị cho một bài viết luận văn, bạn có thể tham khảo tại các bước cơ bản để chuẩn bị viết luận văn

Một bản luận văn hoàn chỉnh được trình bày theo thứ tự  sau:

          Trang bìa được đóng bìa cứng, in chữ nhũ đủ dấu tiếng Việt (theo mẫu).

          Trang bìa phụ (theo mẫu).

          Mục lục (không nên quá tỉ mỉ).

          Bảng ký hiệu các chữ viết tắt (nếu có) xếp theo thứ tự bảng chữ cái. Không lạm dụng chữ viết tắt. Không viết tắt những cụm từ dài hoặc những cụm từ ít xuất hiện trong luận văn.

          Thứ tự của các mục trong Luận văn:

Trang phụ bìa         

Lời cam đoan

Mục lục

Danh mục các ký hiệu, các chữ viết tắt (Nếu có)

Danh mục các bảng (Nếu có)

Danh mục các bản đổ, hình vẽ, đồ thị (Nếu có)

MỞ ĐẦU

Chương 1 - ……………………..

1.1....

1.2....

…….

Chương 2 - ………………….

 2.1....

     2.1.1....

 2.2....

     2.2.1……..

 .....

Chương 3 - ……………………

 3.1…….

     3.1.2…..

   …..

KẾT LUẬN

   Tài liệu tham khảo (theo hướng dẫn).

   Phụ lục (nếu có).

            Luận văn sử dụng chữ VnTime/ Unicode cỡ 13 hoặc 14 của hệ soạn thảo Winword hoặc tương đương; mật độ chữ bình thường, không được nén hoặc kéo dãn khoảng cách giữa các chữ; dãn dòng đặt ở chế độ 1,5 lines; lề trên 3 cm; lề dưới 3.5 cm; lề trái 3.5 cm; lề phải 2 cm. Số trang được đánh ở giữa, phía dưới mỗi trang giấy. Nếu có bảng biểu, hình  vẽ trình bày theo chiều ngang khổ giấy thì đầu bảng là lề trái của trang.

            Luận văn được in trên một mặt giấy trắng khổ A4 (210x297 mm), dày không quá 120 trang (không kể phụ lục).

            Trong từng trang luận văn, các nguồn lấy từ tài liệu tham khảo cần được chỉ rõ, đặt trong dấu móc vuông, ví dụ......  [4]; ........ [3, tr5]; …..[5, Điều 8]

            Các bảng biểu, bản đồ, đồ thị, hình vẽ,… trong luận văn (nếu có) phải ghi rõ nguồn và số thứ tự của bảng trong chương. Ví dụ có 2 bảng trong chương 1 thì cách thức ghi là Bảng 1.1, bảng 1.2 (số 1 đầu tiên là chương 1, số 1, 2, 3,… là bảng 1, bảng 2, bảng 3 ). Tương tự với chương 2. số thứ tự các bảng sẽ là Bảng 2.1, bảng 2.2, bảng 2.3,…

            Khi cần trích dẫn một đoạn ít hơn 02 câu hoặc 04 dòng đánh máy thì có thể sử dụng dấu “…” để mở đầu và kết thúc phần trích dẫn. Nếu cần trích dẫn dài hơn thì phải tách phần này thành một đoạn riêng khỏi phần nội dung đang trình bày, với lề trái lùi vào thêm 2cm. Mở đầu và kết thúc đoạn trích này không phải sử dụng dấu “…”

            Không được để trích dẫn hay giải thích dạng Footnote.

            Mẫu bìa luận văn Thạc sĩ: Phải có đầy đủ họ tên, nội dung đề tài và tên của cán bộ hướng dẫn theo mẫu.

In chữ mầu nhũ, khổ A4 (210x297mm) 

*/ Ghi rõ tên chuyên ngành: Luật quốc tế; Luật hình sự; Luật dân sự; Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật; Luật kinh tế.

**/ Mã ngành: Mã ngành tương ứng với chuyên ngành. Chuyên ngành Luật quốc tế: 60 38 60; Chuyên ngành Luật dân sự: 60 38 30; Chuyên ngành Luật hình sự: 60 38 40; Chuyên ngành Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật: 60 38 01; Chuyên ngành Luật kinh tế: 60 38 50.

***/ Luận văn phải có gáy mạ chữ vàng. Tính từ trên xuống dưới gáy luận văn phân bố: Họ tên đầy đủ của tác giả luận văn, Chuyên ngành, Tỉnh (nơi làm luận văn) – 20….

HƯỚNG DẪN SẮP XẾP TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Tài liệu tham khảo được xếp riêng theo ngôn ngữ  (Tài liệu tiếng Việt, Tài liệu tiếng Anh, Tài liệu tiếng Pháp, Tài liệu tiếng Đức, Tài liệu tiếng Nga, Tài liệu tiếng Trung, Tài liệu tiếng Nhật, ...). Các tài liệu bằng tiếng nước ngoài phải giữ nguyên văn, không phiên âm, không dịch, kể cả tài liệu bằng tiếng Trung, tiếng Nhật ... (đối với những tài liệu bằng ngôn ngữ còn ít người biết có thể thêm phần dịch tiếng Việt đi kèm theo mỗi tài liệu). 

2. Tài liệu tham khảo xếp theo thứ tự ABC họ tên tác giả theo thông lệ từng nước:

-   Tác giả là người nước ngoài: xếp thứ tự ABC theo họ.

-   Tác giả là người Việt Nam: xếp theo thứ tự ABC theo tên nhưng vẫn giữ nguyên thứ tự thông thường của tên người Việt, không đảo tên lên trước họ. Nếu tên trùng giống nhau thì sắp xếp theo họ.

-   Tài liệu không có tên tác giả thì xếp  theo thứ tự ABC từ đầu của tên cơ quan ban hành báo cáo hay ấn phẩm, ví dụ: Tổng cục Thống kê, Tổng cục Đường bộ, Tổng cục Thuế xếp vào vần T (Tổng cục) sau đó xếp theo vần Đ (Đường bộ), vần T (Thống kê và Thuế); Bộ Giáo dục & đào tạo xếp vào vần B (Bộ), nếu có nhiều tài liệu của các Bộ thì thứ tự xếp như của ví dụ của Tổng cục.

3. Tài liệu tham khảo là sách, luận án, báo cáo phải ghi đầy đủ các thông tin sau:

 • Tên các tác giả hoặc cơ quan ban hành (không có dấu ngăn cách);
 • Năm xuất bản (đặt trong dấu ngoặc đơn, dấu phẩy sau dấu ngoặc đơn);
 • Tên sách, luận án hoặc báo cáo được in nghiêng, có dấu phẩy cuối tên;
 • Nhà xuất bản (dấu phẩy cuối tên nhà xuất bản);
 • Nơi xuất bản (dấu chấm kết thúc tài liệu tham khảo).

            Tài liệu tham khảo là bài báo trong tạp chí, bài trong một cuốn sách ... cần ghi đầy đủ các thông tin sau:

 • Tên tác giả (không có dấu ngăn cách);
 • Năm công bố (đặt trong ngoặc đơn, dấu phẩy sau ngoặc đơn);
 • Tên bài báo (đặt trong ngoặc kép không in nghiêng, dấu phẩy cuối tên);
 • Tên tạp chí hoặc tên sách (in nghiêng, dấu phẩy cuối tên);
 • Tập (không có dấu ngăn cách);
 • Số (đặt trong ngoặc đơn, dấu phẩy sau ngoặc đơn);
 • Các số trang (gạch ngang giữa hai chữ  số, dấu chấm kết thúc).

            Cần chú ý những chi tiết về trình bày nêu trên. Nếu tài liệu dài hơn 1 trang thì nên trình bày sao cho từ dòng thứ hai lùi vào so với dòng thứ nhất 1 cm để phần tài liệu tham khảo được rõ ràng và dễ theo dõi.

Ví dụ về cách trình bày tài liệu tham khảo:

TÀI LIỆU THAM KHẢO

I. Tiếng Việt

 1. Quách Ngọc Ân (1992), "Nhìn lại hai năm phát triển lúa lai", Di truyền học ứng dụng, 98(1), tr. 10-16.
 2. Bộ Nông nghiệp & PTNT (1996), Báo cáo tổng kết 5 năm (1992-1996) phát triển lúa lai, Hà Nội.
 3. Nguyễn Hữu Đống, Đào Thanh Bằng, Lâm Quang Dụ (1997), Đột biến - Cơ sở lý luận và ứng dụng, tr.15-25, NXB Nông nghiệp, Hà Nội.
 4. Nguyễn Thị Gấm (1996), Phát hiện và đánh giá một số ……, tr.32-37, Luận văn Thạc sĩ khoa học Nông nghiệp, Viện Khoa học kỹ thuật nông nghiệp Việt Nam, Hà Nội.

.......................

23. Võ Thị Kim Huệ (2000), Nghiên cứu chhẩn đoán và điều trị bệnh ... , tr.14, 23, 30-35, Luận án Tiến sĩ Y khoa, Trường ĐH Y Hà Nội.

II. Tiếng Anh

24. Anderson, J.E. (1985), "The Relative Inefficiency of Quota, The Cheese Case", American Economic Review, 75(1), pp. 178-190.

25. Borkakati R.P., Virmani S.S. (1997), "Genetics of thermosentive genic male sterility in Rice", Euphytica, 88, pp. 1-7.

26. FAO (1971), Agricalture Commudity Projections (1970-1980), Vol.II. Rome.

27. Institute of Economics (1988), Analysis of Expenditure Pattern of  Urban Households in Vietnam, Departement of  Economics, Economics Research Report, Hanoi.

Mẫu Trang mục lục:

                            MỤC LỤC

                                                         Trang

Lời cam đoan

Mục lục

Danh mục các ký hiệu, các chữ viết tắt

Danh mục các bảng

Danh mục các hình vẽ, đồ thị

                                                MỞ ĐẦU

Chương 1:  ……………………………….

1.1.    Giới thiệu…………….

1.2.    ……………………….

Chương 2:  ……………………………….

2.1.    ………………………..

2.1.1. ………………………..

2.1.2. ………………………..

2.2.    ………………………..

Chương 3: ……………………………….

3.1.    ………………………..

3.1.1. ………………………..

3.1.2. ………………………..

3.2.    ………………………..

3.3.    ………………………..

          KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

          DANH MỤC CÔNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ (nếu có)

          DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

          PHỤ LỤC (Nếu có)


                                                                                                               TÓM TẮT LUẬN VĂN

            Tóm tắt luận văn có kích thước 140x210 mm (khổ A4 chia đôi). Trình bày rõ ràng, không tẩy xoá. Số của các hình  vẽ, bảng biểu phù hợp như trong luận văn.

            Tóm tắt tối đa 24 trang trên hai mặt giấy, cỡ chữ VnTime 11 của hệ soạn thảo Winword hoặc tương đương.

            Tóm tắt phải phản ánh trung thực kết cấu, bố cục và nội dung của luận văn.

            Tóm tắt phải có mục lục, Mục lục của tóm tắt là mục lục của luận văn, theo số trang của luận văn; không đánh mục lục của tóm tắt theo số trang của tóm tắt.

            Chú ý: Sau mục MỞ ĐẦU không được ghi: NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA LUẬN VĂN mà vào luôn Chương 1:……..

luận văn thạc sĩ luật

luận văn luật

 

 

Với nhiều năm kinh nghiệm và lòng tận tâm, chúng tôi cam đoan cho ra đời những luận văn đạt chất lượng tốt và giá cả phải chăng. Nếu bạn không có thời gian làm luận văn, thời gian làm bài của bạn không đủ. Đừng ngần ngại hãy liên hệ ngay với chúng tôi, để chúng tôi giúp bạn.

Hotline : 094.203.1664

Email   : hotroluanvan2013@gmail.com (khuyến khích liên hệ qua email)

Website : http://vietluanvanonline.com

 

DỊCH VỤ LIÊN QUAN

  HỔ TRỢ TRỰC TUYẾN

 • VIẾT LUẬN VĂN, LÀM LUẬN VĂN THUÊ GIÁ RẺ 0942.031.664
 • VIẾT LUẬN VĂN, LÀM LUẬN VĂN THUÊ GIÁ RẺ

  hotroluanvan2003@gmail.com

chia sẽ facebook chia sẽ google chia sẽ likedin chia sẽ twitter chia sẽ twitter chia sẽ zingme