Mẫu đề cương luận văn

Đề cương luận văn thể hiện hướng đi đúng đắn của một luận văn. Nếu bạn không biết viết đề cương luận văn, luận văn của bạn đã mất đi 90% sự thành công trong đó.

Dưới đây là mẫu đề cương luận văn căn bản nhất, các bạn có thể tham khảo để viết cho mình 1 đề cương tốt nhất :
 
 
MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài luận văn (tính cấp thiết của đề tài luận văn) 
2. Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài luận văn
Phân tích, đánh giá các công trình nghiên cứu đã công bố của các tác giả trong và ngoài nước liên quan mật thiết đến đề tài luận văn; nêu những vấn đề còn tồn tại; chỉ ra những vấn đề mà đề tài luận văn cần tập trung nghiên cứu, giải quyết.
3. Mục đích và nhiệm vụ của luận văn
- Mục đích:
- Nhiệm vụ:
4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của luận văn
- Đối tượng nghiên cứu:
- Phạm vi nghiên cứu:
 5. Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu của luận văn
- Phương pháp luận:
- Phương pháp nghiên cứu:
6. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận văn 
7. Kết cấu của luận văn
II. NỘI DUNG ĐỀ CƯƠNG LUẬN VĂN
Đây là phần dự kiến sẽ trình bày, bàn luận đánh giá các kết quả nghiên cứu của luận văn. Nội dung của phần này cần bao gồm: Một là, trình bày cơ sở lý luận, khoa học của đề tài nghiên cứu; Hai là, phân tích, đánh giá thực trạng, chỉ ra những thành tựu, hạn chế và nguyên nhân; Ba là, xác định phương hướng và giải pháp hoàn thiện các nội dung...   
Phần bàn luận, đánh giá phải căn cứ vào các dẫn liệu khoa học thu được trong quá trình nghiên cứu của đề tài luận văn hoặc đối chiếu với kết quả nghiên cứu của các tác giả khác thông qua các tài liệu tham khảo. 
Nội dung của đề cương luận văn được trình bày thành các chương, ví dụ như sau:
 
Chương 1
NHỮNG HÌNH ẢNH THƯỜNG GẶP TRONG CA DAO NAM BỘ
1.1.... 
1.1.1....
1.1.2....
1.2....
1.2.1....
1.2.2....
...........
Chương 2
NHỮNG HÌNH ẢNH THƯỜNG GẶP TRONG CA DAO BẮC BỘ 
2.1.... 
2.1.1....
2.1.2....
2.2....
2.2.1....
2.2.2....
...........
Chương 3
SO SÁNH HÌNH ẢNH THƯỜNG GẶP TRONG CA DAO NAM BỘ VỚI CA DAO BẮC BỘ 
3.1.... 
3.1.1....
3.1.2....
3.2....
3.2.1....
3.2.2....
...........
KẾT LUẬN
Trình bày những dự kiến về kết quả mới (nếu có) của đề cương luận văn một cách ngắn gọn, không có lời bàn và bình luận thêm.
 
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
Chỉ bao gồm các tài liệu sẽ được trích dẫn, sử dụng và đề cập tới để bàn luận trong luận văn theo dự kiến (nếu có).

DỊCH VỤ LIÊN QUAN

    HỔ TRỢ TRỰC TUYẾN

  • VIẾT LUẬN VĂN, LÀM LUẬN VĂN THUÊ GIÁ RẺ 0942.031.664
  • VIẾT LUẬN VĂN, LÀM LUẬN VĂN THUÊ GIÁ RẺ

    hotroluanvan2003@gmail.com

chia sẽ facebook chia sẽ google chia sẽ likedin chia sẽ twitter chia sẽ twitter chia sẽ zingme